Net fishing in China – Chinese traditional fishing – barry nana

11

Source: Net fishing